Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s pravidly ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) vydáváme tyto podmínky ochrany osobních údajů:

Shrnutí

V rámci naší činnosti nejčastěji zpracováváme osobní údaje návštěvníků a s těmito údaji nakládáme zejména pro následující účely:

 1. zprostředkování úklidových služeb

 2. plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

 3. komunikace s návštěvníky portálu www.cleanfactory.cz

 4. zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje uchováváme v tajnosti, nicméně k některým z nich mohou mít v nezbytném rozsahu přístup naši subdodavatelé a dodavatelé technických a administrativních služeb za účelem zajištění kvalitních služeb nebo v případech stanovených zákonem také státní orgány. Ochrana údajů včetně jejich důvěrnosti u našich spolupracovníků a dodavatelů je zajištěna smluvními závazky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům

 • právo na opravu

 • právo na omezení zpracování

 • právo na výmaz

 • právo podat námitku

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v závěru těchto podmínek stejně jako se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy.

Pokud by jste se domnívali, že zpracování osobních údajů neprobíhá v souladu se zákonem, uvědomte nás o tomto problému a my se Vám pokusíme vyjít vstříc. Kromě jiného se můžete obrátit i na příslušný orgán dohledu v zemi, kde žijete, pracujete, nebo kde došlo k porušení zákonných podmínek.

Detailnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v dalších částech těchto podmínek níže.

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost Clean Factory, s.r.o., se sídlem Loučná 474, 155 00  Praha 5 Česká republika, IČ: 03037657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 226639, (dále jen “správce”).

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Výkon služeb

Při vykonávání úklidových služeb dochází ke zpracování osobních údajů návštěvníků portálu a klientů společnosti.

U klienta společnosti jsou to takové osobní údaje, které návštěvník předá správci prostřednictvím portálu www.cleanfactory.cz při registraci nebo následně během trvání registrace včetně údajů zadaných jinými formami. Takové údaje se zpracovávají neboť jsou nezbytně potřebné k výkonu služby, tj. k plnění dle smlouvy uzavřené se klientem.

Za účelem zprostředkování úklidových služeb shromažďuje správce o návštěvníkovi především tyto údaje:
- jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, přihlašovací údaje

V rámci výkonu služeb můžeme zpracovávat i osobní údaje dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně klienta jako právnické osoby, které se podílejí na objednání požadované služby. V takovém případě o těchto osobách zpracováváme identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s klientem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu klienta a naší společnosti na výkonu sjednané služby.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, tj. po dobu, kdy je klient či zaměstnanec registrovaný na portálu www.cleanfactory.cz a poté 3 roky po skončení registrace (ukončení smluvního vztahu), a to pro zajištění vzájemných práv (reklamace, soudní spor apod.).

2.2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností a uchováváme je po dobu stanovenou zákonem, zpravidla po dobu 10 let. Jedná se především o fakturační údaje fyzické osoby, OSVČ či právnické osoby.

2.3. Komunikace s návštěvníky či klienty

Pokud nám zašlete email nebo nás jinak kontaktujete, budeme informace o Vašem kontaktu zpracovávat pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Za účelem takovéto komunikace správce zpracovává tyto údaje: 
- jméno, příjmení, věk, emailová adresa, adresa, telefonní číslo, životopis

Osobní údaje, které byly získány při komunikaci s s návštěvníkem či klientem, jsou uchovávány po dobu 1 roku od uskutečnění komunikace.

2.4. Zasílání obchodních sdělení

Naše návštěvníky, klienty či zaměstnance čas od času kontaktujeme s nabídkou akčních cen a dalších služeb, případně s aktuálními novinkami. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte a my Vám vyhovíme.

Za účelem zasílání obchodních sdělení shromažďuje správce o návštěvníkovi či klientovi údaje: 
- jméno, přijímení, emailová adresa

Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání obchodních sdělení jsou zpracovávány do odvolání souhlasu návštěvníka či klienta, nejdéle však 5 let.

3. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme služeb našich partnerů v oblasti hostingových služeb (provoz webových stránek), cloudových služeb (uložení dat), komunikačních služeb (email) a účetních a platebních služeb (platební brána). Naši partneři mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu.

Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní správy zejména na úseku finančním.

Provozovatel naší interní komunikační aplikace je usídlen ve Spojených státech amerických. Ochrana Vašich údajů je zajištěna prostřednictvím smluvních závazků a instrumentu Štít soukromí (Privacy Shield). Podmínky Štítu soukromí můžete naleznout zde: 
https://www.uoou.cz/stit-soukromi-privacy-shield-predani-osobnich-udaju-do-spojenych-statu-americkych/ds-3508/archiv=0&p1=1633

 

4. Práva

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte nás s Vaší odůvodněnou žádostí prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

- Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů.

- Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme.

- Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, zpracování je nezákonné, osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku nebo jste podali námitku proti zpracování.

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

- Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících se zprostředkováním úklidových služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

- Právo podat námitku

Proti zpracování založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím našich kontaktů uvedených níže.

- Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

- Právo podat stížnost u dozorového orgánu

5. Soubory cookies

Co jsou to soubory cookies?

Webové stránky www.cleanfactory.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vkládány na pevný disk návštěvníka stránek. Soubory cookies se mohou používat například k uložení předvoleb a nastavení návštěvníka, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky.

Správce využívá pouze cookies prvních stran, které jsou využívány pro účely analytiky.

Cookies prvních stran

Soubory cookies jsou vytvářeny webovými stránkami Správce. Správce využívá tyto údaje pro analytiku.

Jak můžete řídit soubory cookies?

Ne všechny cookies shromažďují o návštěvníkovi osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování uživatelského rozhraní, shromažďují anonymní informace pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní nebo se používají například pro sdílení obsahu.

Cookies, které shromažďují osobní údaje, můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

6. Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů či uplatnění práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů: 
Email: info@cleanfactory.cz
Telefon: +420 601 564 647

Písemně: Loučná 474, 155 00   Praha 5

Clean Factory, s.r.o.

IČO: 030 37 657

DIČ: CZ03037657

Adresa: Mečislavova 18, Praha 4 - Nusle

(Pro schůzku nás nejprve kontaktujte)

Zásady ochrany osobních údajů

Sídlo společnosti: Loučná 474, Praha 5   155 00

C 226639 vedená u Městského soudu v Praze